Moscow: 007.9104.015.398
Ελληνικά English

Δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς

passengers-rights

Στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί με την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στα κράτη-μέλη και της ελεύθερης κυκλοφορίας και ταξιδιωτικής μετακίνησης, ολοένα και περισσότεροι πολίτες ταξιδεύουν κάθε χρόνο εντός της Ένωσης, για τουρισμό, για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους, για επαγγελματικούς λόγους ή για σκοπούς επιμόρφωσης.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στις αεροπορικές μεταφορές που οδηγεί σε μείωση των αεροπορικών ναύλων, σε αύξηση της δυνατότητας επιλογής αερομεταφορέα και σε βελτίωση των υπηρεσιών για τους επιβάτες.

Όπως εύστοχα υπογράμμισε ο Jacques Barrot, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, «η πρόσβαση μεγαλύτερου αριθμού επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων τους. Για τους ευρωπαίους πολίτες, αυτό αποτελεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα οφέλη που έχει η καθημερινή τους ζωή. Η ανταγωνιστικότητα και ο ανταγωνισμός συμβαδίζουν με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό 261/2004 της 11ης Φεβρουαρίου 2004, θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων για να διασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, σε προγραμματισμένες και ναυλωμένες πτήσεις από αερολιμένα κράτους μέλους ή προς αερολιμένα κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρεία της Ε.Ε.

Τα βασικότερα δικαιώματα όπως κατοχυρώνονται από την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία συνοψίζονται ως ακολούθως:

1) Άρνηση Επιβίβασης

Όταν ο αριθμός των επιβατών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η αεροπορική εταιρεία οφείλει, καταρχάς, να ζητήσει εθελοντές για να παραιτηθούν από τις θέσεις τους, προσφέροντας τους άλλα οφέλη, όπως η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου ( με δωρεάν πτήση προς το αρχικό σημείο αναχώρησης, όπου αυτό ισχύει) και της εξασφάλισης εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Οι υπόλοιποι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση ως ακολούθως:

 • 250 ευρώ για πτήσεις κάτω από 1500χλμ.,
 • 400 ευρώ για πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης στο εσωτερικό της Ε.Ε.,
 • 400 ευρώ για άλλες πτήσεις μεταξύ 1500χλμ. και 3000χλμ.,
 • 600 ευρώ για πτήσεις πάνω από 3500χλμ., εκτός Ε.Ε.

2) Ματαίωση

Σε περιπτώσεις ματαίωσης της πτήσης, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει στους ταξιδιώτες:

 • Επιλογή επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση προς το αρχικό σημείο αναχώρησης όπου αυτό ισχύει) ή εναλλακτική δυνατότητα μεταφοράς στον τελικό προορισμό.
 • Γεύματα και αναψυκτικά, μεταφορά και διαμονή σε ξενοδοχείο (όταν απαιτείται) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις.
 • Αποζημίωση (όπως στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης), εκτός και αν έχει γίνει έγκαιρη ενημέρωση και έχει δοθεί στους επιβάτες εναλλακτική λύση-πτήση που χρονικά δεν απέχει σημαντικά από την ακυρωθείσα πτήση.

3) Καθυστέρηση Πτήσης

Όταν η αεροπορική εταιρεία προβλέπει καθυστέρηση της πτήσης:

 • Δύο (2) ή περισσότερων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μέχρι και 1500χλμ.,
 • Τριών (3) ή περισσότερων ωρών για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500-3500 χλμ.,
 • Τεσσάρων (4) ή περισσότερων ωρών για πτήσεις που καλύπτουν απόσταση μεγαλύτερη των 3500 χλμ. εκτός ΕΕ, οφείλει να παρέχει στους επιβάτες γεύματα και αναψυκτικά, μεταφορά και κατάλυμα σε ξενοδοχείο (αν η πτήση αναχωρεί την επόμενη ημέρα) και επικοινωνιακές διευκολύνσεις. Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης τη υποχρέωση να προσφέρει επιστροφή του πλήρους αντίτιμου του εισιτηρίου εντός 7 ημερών ή πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατό.

Οι αεροπορικές εταιρείες εξαιρούνται της υποχρέωσης αποζημίωσης μόνο στις περιπτώσεις που προκύπτουν «έκτακτες περιστάσεις», όπου για απρόβλεπτους λόγους, εκτός του δικού τους ελέγχου, δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν την πρόκληση ανωμαλίας στην εκτέλεση της πτήσης (π.χ. λόγοι ασφάλειας, απροειδοποίητες απεργίες κλπ). Όμως ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφόρηση και φροντίδα στους επιβάτες.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς έχουν επίσης δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης των αποσκευών τους, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή τραυματισμού με υπαιτιότητα του αερομεταφορέα.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, οι επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς σε οργανωμένα ταξίδια μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τον ταξιδιωτικό πράκτορα, εφόσον ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες.

Τα προαναφερόμενα δικαιώματα των επιβατών καθορίζονται είτε άμεσα από τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. ή από τις ρυθμίσεις της εθνικής νομοθεσίας, οι οποίες θεσπίζονται κατ’ εκτέλεση των οδηγιών της Ε.Ε. Οι αεροπορικές εταιρείες, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και όλες οι άλλες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς οφείλουν κατά συνέπεια να τις τηρούν.

Εξασφάλιση Δικαιωμάτων των Επιβατών

 • Σε περίπτωση που ο επιβάτης πιστεύει ότι έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματα του ή δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην αεροπορική εταιρεία ή στο διοργανωτή των οργανωμένων διακοπών.
 • Εάν το αίτημα του δεν ικανοποιηθεί, ο επιβάτης μπορεί να συμβουλευτεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου) στο τηλέφωνο +357 22867177 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ecccyprus@ mcit.gov.cy
 • Εάν ο επιβάτης πιστεύει ότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία, πρέπει ο/η ίδιος να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο τηλέφωνο +357 22404152 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση director@dca.mcw.gov.cy
 • Όταν επιβάτης υποστεί ζημιά από μη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ιδιωτικής αγωγής στα εθνικά δικαστήρια.Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων, για να εξασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών, που ταξιδεύουν αεροπορικώς. Τα δικαιώματά μας ισχύουν τόσο, για τις προγραμματισμένες, όσο και για τις έκτακτες πτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μεταφορών, που εντάσσονται σε κάποιο πακέτο διακοπών). Επίσης, η νομοθεσία, που προστατεύει τα δικαιώματά μας, εφαρμόζεται όχι μόνο στους επιβάτες, οι οποίοι αναχωρούν, από αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται, σε κράτος μέλος, αλλά επίσης, εφόσον η αεροπορική εταιρεία, η οποία πραγματοποιεί την πτήση, είναι κοινοτικός αερομεταφορέας, και στους επιβάτες, οι οποίοι αναχωρούν, από τρίτη χώρα, προς κράτος-μέλος.

Ποια αεροπορική εταιρία να επιλέξω

Επειδή η ασφάλεια των πτήσεων είναι το βασικό κριτήριο, με το οποίο επιλέγουμε την αεροπορική εταιρεία, με την οποία θα ταξιδέψουμε, ας επισκεφτούμε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πατώντας εδώ, για να μάθουμε ποιες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας να λειτουργούν, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κράτηση θέσης – έκδοση εισιτηρίου

Σε περίπτωση, που κάνουμε κράτηση εισιτηρίου, μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, ο πράκτορας πρέπει να μας προτείνει διάφορες εναλλακτικές διαδρομές, με την ακόλουθη σειρά:

 • Πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό
 • Πτήση με ενδιάμεση στάση χωρίς αλλαγή αεροπλάνου
 • Πτήση με ανταπόκριση.

Επίσης, πρέπει να μας ενημερώσει, για τις τιμές των διάφορων εισιτηρίων. Εάν το ζητήσουμε, μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες αυτές, είτε στην οθόνη του υπολογιστή του πράκτορα, είτε εκτυπωμένες.

Και στην περίπτωση, που κάνουμε κράτηση, μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα και στην περίπτωση, που κάνουμε κράτηση απευθείας, από την αεροπορική εταιρεία, πρέπει να μας διαβιβάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για:

 • Την ταυτότητα του αερομεταφορέα, ο οποίος θα εκτελέσει, πράγματι, την υπηρεσία μεταφοράς, εάν είναι άλλος από τον αερομεταφορέα, ο οποίος μνημονεύεται στο εισιτήριο. Δηλαδή, η εταιρεία οφείλει να μας ενημερώσει, αν το αεροπλάνο, που θα μας μεταφέρει, στον προορισμό μας, ανήκει, στην ίδια ή σε κάποια άλλη εταιρεία. Εάν η εταιρεία, με την οποία κάνουμε κράτηση, δεν το γνωρίζει, τη στιγμή της κράτησης, πρέπει να μας ενημερώσει, μόλις το πληροφορηθεί, το αργότερο κατά τον έλεγχο των αποσκευών μας ή κατά την επιβίβασή μας, αν είμαστε, σε ενδιάμεσο σταθμό, όπου δεν απαιτείται έλεγχος αποσκευών. Εάν το επιθυμούμε, μπορούμε να ζητήσουμε να μας επιστραφεί το εισιτήριο ή να πετάξουμε, με άλλη πτήση της επιλογής μας.
 • Τις αλλαγές αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
 • Τους ενδιάμεσους, κατά τη διαδρομή του ταξιδιού, σταθμούς
 • Τις μετεπιβιβάσεις, μεταξύ των αεροδρομίων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
 • Εάν κάνουμε κράτηση, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας μιας αεροπορικής εταιρίας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι:
 • Η τιμή που αναφέρεται πρέπει να είναι η συνολική, η τελική τιμή, που θα πληρώσουμε. Πολλές αεροπορικές εταιρςείες δεν περιλαμβάνουν στην τελική τιμή διάφορες χρεώσεις, όπως φόρους αεροδρομίων ή επίναυλο, για να κάνουν τις τιμές τους ελκυστικές στους καταναλωτές. Αυτό είναι παράνομο και η Επίτροπος για θέματα καταναλωτών, κα Μεγκλένα Κούνεβα έχει απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση, στις εταιρείες που παραπλανούν τους καταναλωτές. Εάν βρεθούμε προ εκπλήξεως και η τιμή που πρέπει να πληρώσουμε είναι διαφορετική από αυτή, που διαφημίζει η εταιρεία, πρέπει να μην αγοράσουμε το εισιτήριο και να καταγγείλουμε την εταιρεία.
 • Οι όροι των προσφορών πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Πρέπει να αναφέρονται περιορισμοί, που αφορούν: – Τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων προσφοράς. Δεν είναι δυνατόν να μη βρίσκουμε ποτέ εισιτήρια προσφοράς. – Ακύρωση του εισιτηρίου ή αλλαγή ημερομηνίας ταξιδιού. Υπάρχουν πολλά εισιτήρια προσφοράς, που ούτε ακυρώνονται, ούτε αλλάζουν, απλά χάνουμε τα χρήματά μας.
 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την κράτηση και την αγορά ενός εισιτηρίου, πρέπει να διατίθενται στη γλώσσα του καταναλωτή.

 

Kράτηση, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας μιας αεροπορικής εταιρίας

Πρέιπει να γνωρίζουμε ότι:

 • Η τιμή που αναφέρεται πρέπει να είναι η συνολική, η τελική τιμή, που θα πληρώσουμε. Πολλές αεροπορικές εταιρςείες δεν περιλαμβάνουν στην τελική τιμή διάφορες χρεώσεις, όπως φόρους αεροδρομίων ή επίναυλο, για να κάνουν τις τιμές τους ελκυστικές στους καταναλωτές. Αυτό είναι παράνομο και η Επίτροπος για θέματα καταναλωτών, κα Μεγκλένα Κούνεβα έχει απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση, στις εταιρείες που παραπλανούν τους καταναλωτές. Εάν βρεθούμε προ εκπλήξεως και η τιμή που πρέπει να πληρώσουμε είναι διαφορετική από αυτή, που διαφημίζει η εταιρεία, πρέπει να μην αγοράσουμε το εισιτήριο και να καταγγείλουμε την εταιρεία.Οι όροι των προσφορών πρέπει να είναι ξεκάθαροι.
 • Πρέπει να αναφέρονται περιορισμοί, που αφορούν:
  • Τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων προσφοράς. Δεν είναι δυνατόν να μη βρίσκουμε ποτέ εισιτήρια προσφοράς.
  • Ακύρωση του εισιτηρίου ή αλλαγή ημερομηνίας ταξιδιού. Υπάρχουν πολλά εισιτήρια προσφοράς, που ούτε ακυρώνονται, ούτε αλλάζουν, απλά χάνουμε τα χρήματά μας.
  • Οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την κράτηση και την αγορά ενός εισιτηρίου, πρέπει να διατίθενται στη γλώσσα του καταναλωτή.

Aρνηση επιβίβασης

 

Όταν ο αριθμός των επιβατών υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η αεροπορική εταιρεία πρέπει, καταρχάς, να ζητήσει εθελοντές για να παραιτηθούν από τις θέσεις τους προσφέροντάς τους άλλα οφέλη, τα οποία θα συμφωνηθούν ανάμεσα στους εθελοντές και την αεροπορική εταιρεία. Εάν δε θέλουμε να παραιτηθούμε εθελοντικά η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας εξασφαλίσει:

 • Την επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου μας και την επιστροφή μας, με δωρεάν πτήση, στο αρχικό σημείο αναχώρησης, ή τη δυνατότητα μεταφοράς στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε.
 • Γεύματα, αναψυκτικά και κατάλυμα, σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο).
 • Η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας καταβάλει αποζημίωση:
   • 250 ¤, για πτήσεις κάτω από 1.500 χλμ.
   • 400 ¤, για πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης, στο εσωτερικό της Ε.Ε.
   • 400 ¤, για πτήσεις μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.000 χλμ., εκτός Ε.Ε.
   • 600 ¤, για πτήσεις πάνω από 3.500 χλμ., εκτός Ε.Ε.

 

Ακύρωση – Ματαίωση Πτήσης

 

Όποτε ακυρώνεται η πτήση μας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να μας προσφέρει:

 • Την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μας και την επιστροφή μας, με δωρεάν πτήση, στο αρχικό σημείο αναχώρησης, ή τη δυνατότητα μεταφοράς, στον τελικό μας προορισμό. Εμείς επιλέγουμε.
 • Γεύματα και αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδοχείο, όπου αυτό είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, από και προς το ξενοδοχείο) και επικοινωνιακές διευκολύνεις. Η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να μας αποζημιώσει, με τα ποσά, που αναφέρονται, για την άρνηση επιβίβασης.
 • Το δικαίωμα της αποζημίωσης δεν ισχύει, όταν ο αερομεταφορέας:
  • Μας έχει ειδοποιήσει, για τη ματαίωση τουλάχιστον 2 εβδομάδες, πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.
  • Μας έχει ενημερώσει 1 και 2 εβδομάδες πριν, και μας έχει δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς, με άλλη πτήση, η οποία δεν αναχωρεί νωρίτερα των δύο ωρών, από την προγραμματισμένη αναχώρησή μας και δε φτάνει, στον προορισμό μας, πέραν των τεσσάρων ωρών, από την προγραμματισμένη άφιξή μας.
  • Μας έχει ενημερώσει, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 7 ημερών και η εναλλακτική πτήση, που προτείνεται αναχωρεί το πολύ μία ώρα νωρίτερα, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής μας και φτάνει στον τελικό μας προορισμό, το πολύ δύο ώρες, από την προγραμματισμένη άφιξή μας.
  • Μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση οφείλεται, σε έκτακτες περιστάσεις ή καταστάσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν. Τέτοιες καταστάσεις είναι, για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά:
   • Δυσμενείς καιρικές συνθήκες
   • Απεργία εργαζομένων: Οι αποζημιώσεις ή οι επιστροφές πρέπει να καταβληθούν, εντός 7 ημερών, διαφορετικά πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση.

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν αποζημιώνουν για αντικείμενα αξίας, που έχουμε, στις αποσκευές μας, π.χ. κοσμήματα, φωτογραφικές μηχανές, κάμερες κ.λπ. Αυτά τα αντικείμενα πρέπει να τα μεταφέρουμε στις χειραποσκευές μας. Αν, όμως πρέπει οπωσδήποτε να τα παραδώσουμε για μεταφορά, πρέπει να συμπληρώσουμε την “ειδική δήλωση” στον έλεγχο εισιτηρίων, πριν την παράδοση των αποσκευών μας.

Μεγάλες καθυστερήσεις

Εάν υπάρξει καθυστέρηση της πτήσης:

 • 2 και πλέον ώρες, για πτήσεις, κάτω από 1500 χλμ.
 • 3 και πλέον ώρες, για πτήσεις, άνω των 1.500 χλμ. εντός της Ε.Ε.
 • 3 και πλέον ώρες, για πτήσεις, μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ., εκτός Ε.Ε.
 • 4 και πλέον ώρες, για πτήσεις πάνω από 3.500 χλμ. εκτός της Ε.Ε.

H αεροπορική εταιρεία οφείλει:

 • Να μας παράσχει γεύματα και αναψυκτικά και επικοινωνιακές διευκολύνεις.
 • Εάν η αναχώρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, δικαιούμαστε διανυκτέρευση, σε ξενοδοχείο, για μία ή περισσότερες νύχτες και δωρεάν μεταφορά μας, στο ξενοδοχείο.
 • Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει την υποχρέωση να μας προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, για το μέρος του ταξιδιού, που δεν πραγματοποιήθηκε.

Αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος

 • Εάν ταξιδεύουμε, με κάποια αεροπορική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούμαστε να λαμβάνουμε πλήρη αποζημίωση, στην περίπτωση ατυχήματος, ανεξάρτητα από τον τόπο, που συνέβη το ατύχημα, και προκαταβολές ποσών, στις περιπτώσεις, που αυτό κρίνεται αναγκαίο, για να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες οικονομικές δαπάνες.
 • Δεν υπάρχει κανένα ανώτατο χρηματικό όριο, στην ευθύνη, που φέρει κάποια αεροπορική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις ζημίες, που υπέστη κάποιος επιβάτης, σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή πρόκλησης οποιασδήποτε άλλης σωματικής βλάβης. Δηλαδή, μπορούμε να αξιώσουμε οποιοδήποτε ποσό.
 • Η αεροπορική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να μας καταβάλει, χωρίς καμία καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, από τη στιγμή, που εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου, που δικαιούται να λάβει την αποζημίωση, την απαιτούμενη προκαταβολή, για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών. Η προκαταβολή αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη, από 15.000 ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (περίπου 20.000 ευρώ), ανά επιβάτη, σε περίπτωση θανάτου.
 • Μέχρι το ποσό των 100.000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (130.000 περίπου ευρώ), οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να περιορίζουν την ευθύνη τους ή να απαλλάσσονται από αυτήν, μόνον εάν η ζημία προκλήθηκε, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος, από αμέλεια του επιβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε ή απεβίωσε.

Αποσκευές

Σε περιπτώσεις φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, πρέπει να κάνουμε γραπτή καταγγελία, το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση φθοράς και εφόσον έχουμε παραδώσει τις αποσκευές μας, κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, πρέπει να κάνουμε γραπτή καταγγελία, εντός επτά (7) ημερών. Στην περίπτωση καθυστέρησης, η καταγγελία πρέπει να γίνει, εντός είκοσι μίας (21) ημερών. Η έναρξη των προθεσμιών γίνεται τη στιγμή, που παραλαμβάνουμε τις αποσκευές μας. Το ανώτατο ποσό, που μπορούμε να λάβουμε, ως αποζημίωση, για ζημία, στις αποσκευές μας, είναι τα 1.000 ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (περίπου 1.300 ευρώ). Οι αποζημιώσεις ή οι επιστροφές πρέπει να καταβληθούν, εντός 7 ημερών, διαφορετικά πρέπει να παραπονεθούμε, αμέσως, στην αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί την πτήση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων, για να εξασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των επιβατών, που ταξιδεύουν  αεροπορικώς. Τα δικαιώματά μας ισχύουν τόσο, για τις προγραμματισμένες, όσο και για τις έκτακτες πτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μεταφορών, που εντάσσονται σε κάποιο πακέτο διακοπών). Επίσης, η νομοθεσία, που προστατεύει τα δικαιώματά μας, εφαρμόζεται όχι μόνο στους επιβάτες, οι οποίοι αναχωρούν, από αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται, σε κράτος μέλος, αλλά επίσης, εφόσον η αεροπορική εταιρεία, η οποία πραγματοποιεί την πτήση, είναι κοινοτικoς αερομεταφορέας, και στους επιβάτες, οι οποίοι αναχωρούν, από τρίτη χώρα, προς κράτος-μέλος.